Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

U fokusu: virtualni asistent u učenju i poučavanju.

Ova fokus grupa istražit će potencijal virtualnog asistenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji u simuliranju pomoći nastavnika učenicima tijekom samoučenja.

Cilj je prikupiti uvide nastavnika o potrebama učenika u kontekstu samoučenja i potrebama njih samih u kontekstu poučavanja, te o funkcionalnostima idealnog virtualnog asistenta.

Od sudionika se očekuje aktivno sudjelovanje u raspravi, razmjena iskustava, maštanje i generiranje ideja. Sudjelovanjem u ovoj fokus grupi, polaznici će doprinijeti razvoju sustava koji će poboljšati učenje i angažman učenika, olakšati rad nastavnika i omogućiti personalizirani pristup učenicima.

Ciljana grupa: /

Potrebna predznanja: /

Broj sudionika: 12

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Renata Ivanković
CARNET
Croatia

Renata Ivanković zaposlena je u CARNET-u kao voditeljica Odjela za razvoj koncepata e-učenja, u sklopu kojega vodi timove za analitiku učenja i analizu koncepata e-učenja. Paralelno s razvojem koncepata i analitiku učenja, s timom istražuje i primjenjuje AI alate koji doprinose izradi digitalnih sadržaja za potrebe razvoja adaptivnog učenja.

Nakon stjecanja diplome profesorice matematike i informatike, više godina je radila kao nastavnica oba predmeta u srednjim školama, a potom je dvije godine poticala primjenu IKT-a u nastavi kao viša savjetnica za informatiku i računalstvo u Agenciji za odgoj i obrazovanje.

U CARNET-u je vodila nacionalne projekte informatizacije cjelokupnog nastavnog i upravljačkog osoblja u školama kao što su višegodišnji, modularni projekt ICT Edu , Tesla u školi i Centar za sigurniji Internet, a sudjelovala je u planiranju i provedbi velikog broja europskih i nacionalnih projekata, kao što su Inspiring Science Education, e-Škole, E-Sveučilišta i dr. Poseban naglasak u svom radu Renata stavlja na područje analitike učenja te primjerene i sigurne primjene IKT u odgoju i obrazovanju djece i mladih. Održala je veliki broj predavanja i radionica za učitelje, nastavnike i ravnatelje škola, više savjetnike AZOO i donosioce odluka iz više ministarstava i Sabora RH, a sve s ciljem poticanja primjerene i sigurne primjene digitalne tehnologije u radu.

Sanda Starešina
CARNET
Croatia

Sanda Starešina, prof. def., voditeljica je Odsjeka za analizu koncepata e-učenja u CARNET-u. Oblikuje i koordinira razvoj CARNET-ovog koncepta adaptivnog učenja.

Stručnjakinja je u području digitalne pristupačnosti, odgovorna za provedbu mjera kojima se osigurava pristupačnost mrežnih stranica, programskih rješenja i digitalnih obrazovnih sadržaja.

U projektu Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju – ATTEND vodi element Vidljivost u okviru kojeg provodi kampanju podizanja svijesti javnosti o važnosti inkluzivnog obrazovanja djece s teškoćama u razvoju i učinkovitoj primjeni asistivne tehnologije u tom procesu.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC