Skip to main content
CUC 2024

Cijeli program »

Svijet iz(a) ekrana

Svijet iz(a) ekrana naslov je BoF-a koji se bavi temom utjecaja digitalne tehnologije na mentalno zdravlje djece i adolescenata: motivaciju, koncentraciju, kreativnost, socijalni i emocionalni razvoj te sposobnost učenja. U današnjim se školama nalazi sve veći broj djece koja zbog utjecaja digitalne tehnologije imaju različite teškoće u učenju i(li) ponašanju. Budući da je potpuna zabrana tehnologije nemoguća, ne govorimo o tipičnoj situaciji ovisnosti u kojoj je „opijat“ moguće u cijelosti eliminirati, već treba intenzivno raditi na konstantnom osvješćivanju roditelja, djece i mladih te implementaciji tehnika odolijevanja i samokontrole. Zahvaljujući Ivanu Uldrijanu i Igoru Salopeku, stručnjacima u području novinarstva i psihijatrije koji su u svojem dosadašnjem radu održali brojne radionice i predavanja o utjecaju digitalnih medija na djecu i mlade za roditelje, učenike i nastavnike, dobit ćemo cjeloviti uvid u niz situacija s kojima su se u svom dosadašnjem iskustvu susreli. Razgovarat ćemo i o tehnikama odolijevanja ovisnosti o digitalnoj tehnologiji i društvenim mrežama koje u svom radu predlažu mladima i njihovim roditeljima te o suradnji s nastavnicima. Razgovor će moderirati Martina Vičić Crnković, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, koja ima iskustva u moderiranju okruglih stolova u okviru višegodišnjeg rada na mjestu voditeljice Županijskog stručnog vijeća nastavnika hrvatskoga jezika i vođenja književnih susreta "Čitamo s piscima" u Gimnaziji Karlovac. S temom o kojoj se razgovara upoznata je kao autorica programa u okviru Dana medijske pismenosti te kao autorica i koordinatorica projekta Digitalno(ne)pismeni koji je financirao MZO u okviru preventivnih projekata. U uvodu će predstaviti rezultate istraživanja na 66% učenika i 42% roditelja Gimnazije Karlovac na temelju kojih je kreiran cijeli projekt, a koji mogu poslužiti kao poticaj za razgovor. Ovaj je BoF namijenjen široj publici koja se u svakome trenutku održavanja može priključiti diskusiji svojim pitanjima i komentarima ili podijeliti svoje iskustvo o temi koja je doista svima u fokusu.

Ciljana grupa: Aktivnost je namijenjena široj publici.

Potrebna predznanja: Nisu potrebna nikakva predznanja.

Broj sudionika: 

Uvjeti za sudjelovanje na radionici: 

Martina Vičić Crnković
Gimnazija Karlovac
Croatia

Martina Vičić Crnković rođena je 1974. u Karlovcu. Od 1997. radi kao nastavnica Hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnim školama u Karlovačkoj županiji, a od 2004. godine zaposlena je u Gimnaziji Karlovac. Od 2016. godine ima status profesora savjetnika. Pet je godina vodila novinarsku sekciju, jedanaest godina debatni klub, a posljednje se dvije godine bavi područjem medijske pismenosti te održava radionice u okviru Dana medijske pismenosti. Višegodišnja je suradnica NCVVO-a na projektu Državne mature, suautorica dvaju realiziranih Erasmus + projekata te autorica scenarija poučavanja u Carnetovom projektu e-škole. Voditeljica je Tima za kvalitetu Gimnazije Karlovac od 2015. godine, od 2016. godine kreatorica je sadržaja društvenih mreža škole te autorica i koordinatorica školskog projekta Digitalno (ne)pismeni koji obuhvaća rad s roditeljima, učenicima te organiziranu edukaciju nastavnika u području medijske pismenosti.

Igor Salopek
Integrativni centar mentalnog zdravlja, Opća bolnica Karlovac
Croatia

Igor Salopek je rođen 1986. godine u Karlovcu gdje pohađa osnovnu školu, a kasnije i opći smjer Gimnazije Karlovac. Zatim upisuje Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci gdje 2015. postaje doktorom medicine. Za vrijeme studija aktivno se bavi znanstveno-istraživačkim radom, a za svoj doprinos studentskom aktivizmu 2011. godine biva nagrađen Rektorovom nagradom. 2011. utemeljuje NertRi — Studentski kongres neuroznanosti, a 2014. osniva i postaje voditeljem Centra za destigmatizaciju i prevenciju duševnih smetnji. Od 2017. specijalizant je psihijatrije Opće bolnice Karlovac, a od 2020. doktorand na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Naslovni je asistent na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci te stručni suradnik Kluba liječenih alkoholičara "Prijatelj" i Hrvatskog crvenog križa. 2017. u Karlovcu osniva Integrativni centar mentalnog zdravlja, čiji je i danas voditelj, a što predstavlja platformu za šire javnozdravstveno djelovanje organizirajući niz preventivnih i psihoedukativnih predavanja, skupova, inicijativa i projekata s ciljem razvoja modela psihijatrije u zajednici, destigmatizacije psihičkih smetnji i poboljšanja kvalitete života osoba s mentalnim poteškoćama. Tijekom 2017. i 2018. godine koordinira pilot projekt Ministarstva zdravstva "Pokretanje mobilnih timova za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici" u Općoj bolnici Karlovac koji predstavlja početak implementacije modela psihijatrije u zajednici u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske. 2021. utemeljuje Znanstveno - stručni skup "Karlovački bioetički susreti - zdravlje od rođenja do smrti".

Ivan Uldrijan
Društvo za komunkacijsku i medijsku kulturu

Ivan Uldrijan rođen je 1982. u Virovitici. Odrastao u Daruvaru. Diplomirao je 2007. na studiju novinarstva Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, na kojima je 2019. doktorirao na poslijediplomskome doktorskom studiju kroatologije. Od 2015. zaposlen je kao asistent, a od 2019. kao viši asistent na Sveučilišnom odjelu za komunikologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Od 2008. vanjski je suradnik na Fakultetu hrvatskih studija. Sudjelovao je u više znanstvenih i stručnih skupova, okruglih stolova i tribina, surađivao na znanstvenome projektu, surađuje u više stručnih projekata, objavio je desetak znanstvenih i stručnih radova. Novinarsko iskustvo stekao je u tiskanim (Glas Koncila) i u elektroničkim medijima. Član je Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (predavač u projektu Djeca medija), Hrvatskoga društva katoličkih novinara i Matice hrvatske.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2023 Zakon Group LLC